سرباطری

سرباطری

سرباطری یا کانکتور باطری همانطور که از نامش پیداست یک ابزار اتصال دهنده ی سیم برق مثبت ( + ) و منفی ( – ) به باطری می باشد. این ابزار به نظر ساده ولی وظیفه ی مشخص و حساسی را به عهده دارند اغلب بدین شکل اند یک حلقه ی با سایز و اندازه مشخص نسبت به کاربرد آن دارند که با یک پیچ دور سرب باطری سفت می شوند و در قسمت تهتانی به یک سیم با یک پیچ و مهره سفت می شوند.