لاستیک-در-آر-سواری-تارینگ-24-با-3-پدال_الکتروصنعت-تهران_01