بالانس-چرخ-رو-کار-تک-فاز-با-موتور-3-اسب-چینی_الکتروصنعت-تهران_03