تستر-باطری-آنالوگ-100-آمپر-چینی_الکتروصنعت-تهران_02