تستر-باطری-12-24-دیجیتال_250-آمپر_الکتروصنعت-تهران_03