مولد-باد-نیتروژن-سواری-6-تا-8-بار-نیمه-اتوماتیک-دیجیتالی-01-